รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2473 - ปัจจุบัน


ปริญญากิตติมศักดิ์ (พระบรมวงศานุวงศ์)

ลำดับที่ พระนาม เลือก
ดูหน้า
ปริญญา
ที่ได้รับ
ปีการศึกษา วันที่สภาอนุมัติ

1

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

1  2  3  4

ค.ด.

2531

25 พ.ค. 2532

2

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 1  2  3

ค.ด.

2534

28 พ.ค. 2535

3

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 1  2  3

ค.ด.

2527

5 ก.ย. 2527

4

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ฯ สิริโสภาพัณณวดี ?

ค.ด.

2540

26 ก.พ. 2541

5

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1  2  3

ค.ด.

2545

27 มี.ค. 2546

ปริญญากิตติมศักดิ์ (บุคคลทั่วไป)

ลำดับที่ รายนาม เลือก
ดูหน้า
ปริญญา
ที่ได้รับ
ปีการศึกษา วันที่สภาอนุมัติ

1

ปิ่น  มาลากุล, ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง 1  2

ค.ด.

2504

28 ก.พ. 2505

2

บุญถิ่น  อัตถากร, นาย 1  2  3

ค.ด.

2509

3 พ.ค. 2510

3

พูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา, ศาสตราจารย์ 1  2  3

ค.ด.

2509

8 มี.ค. 2510

4

ประสพ  รัตนากร, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 1  2

ค.ด.

2514

26 มิ.ย. 2515

5

มานิต  ชุมสาย, หม่อมหลวง 1  2  3

ค.ด.

2516

1 ก.ค. 2517

6

บุญสม  มาร์ติน, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 1  2

ค.ด.

2519

30 มิ.ย. 2520

7

อวย  เกตุสิงห์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 1  2  3

ค.ด.

2520

29 มิ.ย. 2520

8

พรพรรณ  ธารานุมาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1  2  3

ค.ม.

2521

24 พ.ค. 2522

9

มนตรี  ตราโมท, นาย 1  2

ค.ด.

2523

26 มี.ค. 2524

10

ก่อ  สวัสดิพาณิชย์, ศาสตราจารย์ ดร. 1  2  3

ค.ด.

2525

2 มิ.ย. 2526

11

กำธร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, อาจารย์ 1  2  3  4

ค.ด.

2532

31 พ.ค. 2533

12

พระธรรมเสนานี (ด.เจียม  กุลละวณิชย์) 1  2

ค.ด.

2533

23 พ.ค. 2534

13

สุมน  อมรวิวัฒน์, ศาสตราจารย์ 1  2

ค.ด.

2538

22 ก.พ. 2539

14

อำไพ  สุจริตกุล, ศาสตราจารย์ กิตติคุณ 1-3

ค.ด.

2547

24 ก.พ. 2548

15

คุณดวงเดือน  พิศาลบุตร, ศาสตราจารย์ ?

ค.ด.

2548

30 มี.ค. 2549

16
วิจิตร ศรีสอ้าน, ศาสตราจารย์ ดร. ?
ค.ด.
2551
19 มี.ค. 2552
17
ชูชาติ พิทักษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอก ?

ค.ด.

2553
31 มี.ค. 2554
18
เกษม วัฒนชัย, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ?
ค.ด.
2554
29 มี.ค. 2555
19
ทัศนีย์ บุณยคุปต์, ท่านผู้หญิง ดร. ?
ค.ด.
2555
28 มี.ค. 2556
20
สังคม ทองมี, นาย ?
ค.ด.
2559
29 มิ.ย. 2560

ปริญญากิตติมศักดิ์ (ชาวต่างประเทศ)

ลำดับที่ รายนาม เลือก
ดูหน้า
ปริญญา
ที่ได้รับ
ปีการศึกษา วันที่สภาอนุมัติ

1

วิลิส พี พอตเตอร์, ศาสตราจารย์ ดร. (อเมริกัน) 1  2  3

ค.ด.

2509

3 พ.ค. 2510

2

กวาน  ไซเคียง, นาย
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งสิงคโปร์)
1  2

ค.ด.

2519

17 มี.ค. 2520

3

มาฮาร์  มาร์ดโจโน, ศาสตราจารย์ ดร.
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซีย)
1  2

ค.ด.

2519

17 มี.ค. 2520

4

ออนโนเฟร  ดี. คอร์พุช, ดร.
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์)
1  2

ค.ด.

2519

17 มี.ค. 2520

5

อังกู  เอ.อัสซิส, ศาสตราจารย์ ดร.
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งมาลายา)
1  2

ค.ด.

2519

17 มี.ค. 2520

6

อมาดู  มาห์ตาร์ เอ็มโบว์, นาย
(Mr. Amadou Mahtar M'Bow)
(ผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ)
?

ค.ด.

2526

2 พ.ย. 2526

7

จอห์น โคแกน, ศาสตราจารย์ ดร. ?

ค.ด.

2557

25 มิ.ย. 2558


รายนามผู้ได้รับแต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ลำดับที่ รายนาม เลือก
ดูหน้า
ปีการศึกษา วันที่สภาอนุมัติ

1

พูนทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา, ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง ?

2514

?

2

ฐะปะนีย์  นาครทรรพ, ศาสตราจารย์

1-2 2524 3 มิ.ย. 2525

3

เกหลง  ปภาวสิทธิ์, ศาสตราจารย์ 1  2  3

2527

5 ก.ย. 2528

4

ลิ้นจี่  หะวานนท์, ศาสตราจารย์ 1  2

2527

5 ก.ย. 2528

5 ดวงเดือน  พิศาลบุตร, ศาสตราจารย์ คุณ 1  2  3 2530 19 พ.ค. 2531
6 วิรัตน์  พิชญไพบูลย์, ศาสตราจารย์ 1  2 2531 25 พ.ค. 2532

7

ยุพิน  พิพิธกุล, ศาสตราจารย์ 1  2  3

2533

23 พ.ค. 2534

8

สุชาติ  โสมประยูร, ศาสตราจารย์ 1  2  3

2533

23 พ.ค. 2534

9

วรศักดิ์  เพียรชอบ, ศาสตราจารย์ ดร. 1  2

2534

28 พ.ค. 2535

10

อำไพ  สุจริตกุล, ศาสตราจารย์ 1  2  3

2534

28 พ.ค. 2535

11

สุจริต  เพียรชอบ, ศาสตราจารย์ ดร. 1  2  3

2535

25 มี.ค. 2536

12

สุมน  อมรวิวัฒน์, ศาสตราจารย์ 1  2  3

2536

31 มี.ค. 2537

13

ประคอง  กรรณสูต, ศาสตราจารย์ 1  2

2537

30 มี.ค. 2538

14

นงลักษณ์  วิรัชชัย, ศาสตราจารย์ ดร. 1  2  3

2543

29 มี.ค. 2544

15

รัตนา  พุ่มไพศาล, ศาสตราจารย์ ดร. 1  2  3

2543

29 มี.ค. 2544

16

วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ศาสตราจารย์ ดร. 1  2  3

2544

28 มี.ค. 2545

17

อุทุมพร  จามรมาน, ศาสตราจารย์ ดร. 1  2  3

2546

25 มี.ค. 2547

18

ปทีป  เมธาคุณวุฒิ, ศาสตราจารย์ ดร. 1  2

2546

25 มี.ค. 2547

19

กำจร  สุนพงษ์ศรี, ศาสตราจารย์ 1-2

2547

24 ก.พ. 2548

20

วัฒนะ  จูฑะวิภาต, ศาสตราจารย์ 1-2

2547

24 ก.พ. 2548

21

อุ่นตา  นพคุณ, ศาสตราจารย์

1-2

2547

24 ก.พ. 2548

22

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์, ศาสตราจารย์ ดร. ? 2548 30 มี.ค. 2549

23

ไพฑูรย์  สินลารัตน์, ศาสตราจารย์ ดร. ? 2551 2551

24

ชนิตา รักษ์พลเมือง, ศาสตราจารย์ ดร. ? 2560 28 มิ.ย. 2561

25

อัจฉรา ชีวพันธ์, ศาสตราจารย์ ? 2560 28 มิ.ย. 2561

26

ทิศนา แขมมณี, รองศาสตราจารย์ ดร. ? 2561 2562

เว็บไซต์นี้ดูแลโดย นายชลพรรธน์ ธนะพัฒน์ดำรงค์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย